Ellen G. White szolgálata megítélésének szempontjai

Bevezetés

Ellen G. White szolgálatának megítélése a Hetednapos Adventista Egyház és a belőle kiszakadt egyházak/mozgalmak megítélése szerint is olyan feladat, amelyet minden h.n. adventistának még keresztsége előtt el kell végeznie. A két legelterjedtebb magyarországi h.n. adventista közösség (HNA és Kerak) ajánlásokat tesz arra nézve, hogy hogyan ítélhetjük meg Ellen G. White szolgálatát.

Fontos ez, hiszen EGW szolgálata hitvallásaik szerint a végidő maradékának/maradék egyházának ismertető jegye. És fontos ez amiatt is, mert kézzel fogható válság alakult ki EGW személye körül hetednapos körökben. Erre utal Az Idők Jelei két sürgető felhívása is:

Alapos, egyéni átgondolással alkalmazzuk a Szentírás mértékét Ellen G. White életére és írásaira. Hasonlítsuk össze személyes életművét minden vonatkozásban a bibliai prófétaság ismertetőjegyeivel!
Ha ez a vizsgálat teljesen meggyőz arról, hogy „felülről származik” szolgálata, akkor adjuk hitelt írásainak, mint Istentől küldött bizonyságtételeknek. Ne hevertessük az általa küldött végtelen értékű mennyei üzeneteket olvasatlanul könyvespolcainkon. Ne nyugodjunk, amíg minden elérhető könyvét el nem olvastuk, hiszen minden írása a menny értékes és a végidők népe számára nélkülözhetetlen tanítása számunkra. Ha befejeztük olvasásukat, akkor kezdjük ismét olvasni. Látni fogjuk, mennyi kincs rejlik még bennük, amelyet az első olvasásnál nem is láttunk. Olvassuk prófétai kijelentésnek kijáró tisztelettel írásait! Kövessük útmutatásait Isten világosan feltárt akaratához illő engedelmességgel. Ne vessük meg Isten ajándékát, hanem becsüljük meg, és gyümölcsöztessük életünkben. Fogadjuk el Ellen G. White írásait Istentől származó üzenetként! Felhívásunkat a generálkonferencia határozatából idézzük: „Felhívjuk népünk minden tagját, hogy a naponkénti Biblia-tanulmányukon kívül olvassák a White testvérnő írásaiban foglalt oktatásokat, amelyek által lelki áldásokban részesülnek és segítséget kapnak a Biblia jobb megértéséhez. Mialatt ezeket az írásokat olvassák, felszólítunk és kérünk mindenkit, hogy fogadja el tanácsait, figyelmeztetéseit, sőt feddéseit is!”(Review and Herald, 1958. jún. 25.)

Látható, hogy a h.n. adventizmuson belül megszülető sürgető üzenetek arra szólítják fel a tagokat, hogy vegyék komolyan Ellen G. White szolgálatát és írásait.

Tanulmányomban a következőkre keresem a választ:

Ellen G. White igényei

A továbbiakban azt szeretném megvizsgálni, hogy pontosan mit is igényelt Ellen G. White szolgálatát illetően. A h.n. adventizmus szóhasználata miatt először fontosnak tartom tisztázni a bizonyságtétel fogalmát:

Gyakran emlegetjük „bizonyságtételek” néven E.G. White egész irodalmát, ami arra utal, hogy írójuk nem a szerzője, hanem Isten üzenetének közvetítője. „Bizonyságot tett arról, amit látott és hallott” (Jel. 1:2), amint ezt mindenkor tették a próféták. Szűkebb értelemben is használjuk a 'bizonyságtételek' szót írásaival kapcsolatban. Ez a címe 9 kötetes művének (vagy 3 kötetes, rövidített kiadásának), amely azokat a levél- vagy cikkjellegű üzeneteit tartalmazza, amelyeket konkrét esetekre vagy témákra vonatkozóan közvetített a közösség tagjainak, prédikátorainak és vezetőinek, hosszú szolgálata folyamán.

Ellen G. White szolgálatáról nem szeretnék találkozásokba bocsátkozni. A kéziratait kezelő Ellen White Kiadványok Bizottsága 1958-ban kiadott egy könyvet, amely White korábbi könyveinek gyűjteménye. Ezekből származnak a következő idézetek.

Mind az imaházban (Battle Creek), mind a főiskolán az ihletettség kérdéséről volt szó. Néhányan fontosnak tartották azt mondani, hogy a Szentírás egyes részei ihletettek, más része viszont nem. Az Úr feltárta előttem, hogy nem Ő ihlette a Review-ban [Az utalás olyan cikksorozatra vonatkozik, melynek írója szerint az ihlettségnek "különböző fokai" vannak. Lásd: Review and Herald, 1884. január 15. - Szerkesztők.] megjelent, ihletettségről szóló cikkeket, és hogy azoknak a főiskola ifjúságával való megismertetését sem helyeselte. Amikor emberek bírálni kezdik Isten Igéjét, szent területre lépnek. Sokkal jobban tennék, ha félnének és rettegnének, s bölcsességüket bolondságként rejtegetnék. Isten egyetlen embert sem hívott el arra, hogy Igéje felett ítéletet mondjon azáltal, hogy egyes dolgokat ihletettnek nevez, másokat pedig nem. A bizonyságtételekkel hasonlóképpen bántak, és mindez nem Istentől van (22. Levél, 1889).
[1SM] 23. o., kiemelés tőlem
Mégis, most, amikor figyelmeztető és feddő bizonyságtételt küldök számotokra, sokan csupán White testvérnő véleményének tartják azokat. Pedig ezzel Isten Lelkét bántják meg. Nagyon jól tudjátok, hogyan jelentette ki magát Isten a jövendölés Lelkén keresztül.
[1SM] 27. o.
Amikor az Úr legutóbb elém tárta az ügyeteket, tudomásomra adta, hogy nem becsülitek meg a nektek adott világosságot. Felszólított, hogy félreérthetetlenül szóljak hozzátok a nevében, mert feltámadt ellenetek a haragja. Így szólt hozzám: Istentől kaptad küldetésedet. Noha majd sokan nem hallgatnak rád, mert nem akarják hallani a nagy tanító hangját. Noha sokan nem javulnak meg, mert igazak a maguk szemében. Mégis közöld velük a rád bízott feddéseket, akár hallgatnak azokra, akár nem.
[1SM] 29. o.
Sok könyvet írtam és azok sokfelé elterjedtek már. Magamtól nem lettem volna képes a könyvekben megírt igazság hirdetésére, de az Úr megajándékozott Szentlelkével. E könyvek azokat a tanításokat tartalmazzák, amelyeket az elmúlt hatvan évben adott nekem az Úr. Mennyei világosságot tartalmaznak és ki fogják állni a vizsgálat próbáját.
[1SM] 35. o.
Beszédemben azt mondtam, hogy nem állítom magamról, hogy prófétanő vagyok. Néhányan meglepődtek ezen a kijelentésen, és mivel olyan sokat beszélnek erről, megpróbálok rá magyarázatot adni. Voltak, akik prófétanőnek neveztek, de én soha nem használtam ezt a címet. Nem feladatom, hogy így jelöljem magam. Azok akik vakmerően napjaink prófétáinak nevezik magukat, gyakran Krisztus ügyének meggyalázói.
Munkám sokkal többet foglal magában, mint amit e név jelöl. Az Úr küldöttének tartom magam, aki népéhez szóló üzeneteit közvetíti (55. Levél, 1905).
[1SM] 35-36. o., kiemelés tőlem
Soha nem állítottam, hogy tévedhetetlen lennék. Egyedül Isten tévedhetetlen. Az Ő szava igaz, és nála nincs változás vagy változásnak árnyéka (10. Levél, 1895).
[1SM] 37. o.
Gondban vagyok A. testvérrel kapcsolatban, aki néhány évig Dél-Kaliforniában tevékenykedett. Furcsa kijelentéseket tesz. Fájdalmas látnom amint teljesen elveti a bizonyságtételeket.
[1SM] 38. o.
Láttam azok helyzetét, akik ismerték a mai időre szóló igazságot, de semmibe vették azokat a látomásokat, melyek által az Úr a Biblia igazságától eltévelyedőket néhány esetben tanítani kívánta. Láttam, hogy a látomások elleni küzdelmükben nem a féreg, Isten beszédének gyönge közvetítője ellen, hanem a Szentlélek ellen harcoltak. Az kicsiny dolog volt, hogy Isten eszköze ellen szóltak, de veszélyes volt, hogy semmibe vették Isten Szavát. Láttam, hogy amikor tévedésükre látomásokon keresztül akart rámutatni, de ők tanításait ily módon nem voltak hajlandók elfogadni, akkor Isten saját, hibás útjukon hagyta őket, hadd gondolják, hogy nekik van igazuk mindaddig, miután a felismerés már túl késő. Azután láttam őket a nyomorúságuk idején, amint gyötrelmükben így kiáltottak Istenhez: "Miért nem mutattál rá hibáinkra, hogy kijavíthattuk volna azokat és elkészülhettünk volna erre az időre?" Ekkor egy angyal így szólt hozzájuk: "Atyám tanított benneteket, de ti nem kívántatok tanulni. Látomások által szólt, de ti kinevettétek hangját, így saját utatokra engedett, hogy saját dolgaitokkal foglalkozzatok" (Broadside, To Those Who Are Receiving the Seal of Living God, 1849. jan. 31).
[1SM] 40. o., kiemelés tőlem
Ti, akik gáncsoskodó és vádoló lelkületre neveltétek magatokat és másokat, ne feledjétek, hogy Sátán példáját követitek. Amikor céljaitoknak megfelel, úgy kezelitek a bizonyságtételeket, mintha hinnétek abban. Olyankor idéztek belőlük, hogy a tetszésetek szerinti kijelentéseteket alátámasszátok. De mi történik akkor, amikor a világosság hibáitok kijavítására késztet? Mihelyt a bizonyságtételek ellenkeznek saját elgondolásaitokkal nagyon könnyelműen vetitek el azokat.
Senkihez nem méltó, hogy a kétkedés szavait vesse el itt-ott, hogy azok méregként hatoljanak mások elméjébe, s így meggyengítsék az Isten üzeneteibe vetett bizalmukat. Ezek az üzenetek segítették lerakni a mű alapjait; és feddés, figyelmeztetés, helyesbítés és bátorítás útján a mai napig kísérik tevékenységünket. Azt mondom mindazoknak, akik a bizonyságtételek útjába állnak, hogy Isten üzenetet küld népének, és ez az üzenet hangzani fog, akár akarjátok, akár nem. Ellenszegülésetek nem ártott nekem, de elszámolással tartoztok a menny Istenének, aki ezeket a figyelmeztetéseket és tanításokat küldte, hogy általuk népe megmaradjon az igaz úton. Felelnetek kell majd vakságotokért és azért, hogy botránykőként álltatok a bűnösök útjába.
[1SM] 42-43. o.
Biztosak lehettek abban, hogy Isten nem munkálkodik olyan emberek által, akik hibát keresnek a bizonyságtételekben, valamint megkérdőjelezik azokat, és másokat is ki akarnak vonni azok hatása alól. Kétséget és hitetlenséget melengetnek azok, akik nem járnak körültekintően. Fájdalmas tudatában vannak annak, hogy életük nem állja ki Isten Lelkének próbáját, jöjjön az akár az Ő Igéje, akár bizonyságtételein keresztül. Ahelyett, hogy saját szívük állapota érdekében legelőször is az evangélium tiszta alapelveivel kívánnának összhangba jutni, ők inkább hibát keresnek, és azokat az isteni eszközöket kifogásolják, melyeket Ő azért adott, hogy népe általuk felkészüljön az Úr napjára.
[1SM] 45. o., kiemelés tőlem
Miután az emberek egyszer hangot adnak a bizonyságtételekre vonatkozó kételyeiknek és hitetlenségüknek, erős kísértésük lesz arra nézve, hogy kitartsanak a mások előtt megvallott véleményük mellett. Elméletük és elképzelésük homályos ködként borulnak elméjükre, elzárva előlük az igazság mellett szóló bizonyítékok minden sugarát. A tudatlanságból, a büszkeségből vagy a bűnök szeretetéből fakadó kételyek olyan láncra verik a lelket, amely ritkán törik meg. Egyedül Krisztustól származhat olyan erő, mely ezt lehetővé teszi.
Isten Lelkének bizonyságtételei az Ő elhanyagolt Igéjére irányítják az emberek figyelmét. Aki nem figyelmez ezekre az üzenetekre, annak szívéből eltávozik a Szentlélek. Milyen más eszköze van Istennek arra, hogy elérje a tévelygésben járókat és megmutassa valódi állapotukat?
[1SM] 46. o., kiemelés tőlem
Némelyek azt gondolják, hogy képesek felmérni munkám jellegét és fontosságát. A bizonyságtételeket saját ítéletükre és értelmükre támaszkodva mérlegelik.
Tanítóm így szólt hozzám: "Mondd meg ezeknek az embereknek, hogy Isten nem bízta meg őket a bizonyságtételek jellegének mérlegelésével, minősítésével és meghatározásával. Aki ezt megkísérli, bizonyára hamis következtetésre fog jutni. Az Úr akarata, hogy az emberek ragaszkodjanak a nekik szánt feladatokhoz. Ha az Úr útján maradnak, akkor világosan megértik, hogy Ő nem embertől származó munkával bízott meg engem.
[1SM] 49. o.
Isten tudatta velem, hogy sokan, akik az ellenség hamis tudományára figyelmeznek, munkámat hamis próféta munkájaként fogják elvetni, és a bizonyságtételeket olyan módon értelmezik majd, mely Isten igazságát hazugságra cseréli fel. Sátán készenlétben áll.
[1SM] 52. o.
A bizonyságtételek kapcsán semmi nem tehető félre, semmi nem hagyható figyelmen kívül, de el kell gondolkozni a közzétételre alkalmas időről és helyről. Nem szabad rosszul időzíteni. Néhány dolgot vissza kell tartani, mert néhányan rosszul alkalmazzák a kapott világosságot. Minden jóta és vessző szükséges, és azoknak a megfelelő időben elő is kell kerülniük. A múltban a bizonyságtételeket gondos tanulmányozásnak vetettük alá, mielőtt nyomtatásra kerültek. Mindez ma is ugyanúgy történik.
Mondd meg nekik, egyék és igyák Isten Fiának testét és vérét! Tárd eléjük az Igét! Lesznek olyanok, akik félreértelmezik és félremagyarázzák majd. Vakság van rajtuk, és azokat az értelmezéseket vezetik elő, amelyeket Sátán dolgozott ki számukra. White testvérnő szavainak teljesen hamis jelentést fognak tulajdonítani. Sátán éppoly készségesen állítja, hogy ő Krisztus tanítványa, mint ahogyan a vádoló Júdás is tette. Némelyek Sátán hazugságmondó iskolájában tanultak. Zakariás könyvének harmadik fejezete leírást ad róluk. Semmi sem olyan kedves Istennek ezen a világon, mint egyháza. Sátán befolyásolta az emberek gondolkodását, és ravasz módján továbbra is a szent kötelesség elárulására igyekszik.”
[1SM] 57. o., kiemelés tőlem

Összefoglalva tehát Ellen G. White igényei a következők voltak:

Ezeket látva természetesen felmerül a kérdés: lehetséges-e egyáltalán ezt a munkát megvizsgálni?

Szolgálata megítéléséhez ajánlott módszertan

A h.n. adventisták egyetértenek abban, hogy Ellen G. White szolgálatát az Ige alapján meg kell vizsgálni. A Bibliában így olvassuk:

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.
1Jn 4:1

Ellen Gould White szolgálatának megítéléséhez mind a Hetednapos Adventista Egyház, mind a Keresztény Advent Közösség egy módszertant kínál. Az általuk kínált módszertan lényegét tekintve ugyanaz, különbségek alapvetően csak a bibliai hivatkozásokban van.

A vizsgálati módszer lépései a következők:

A módszertant tekintve úgy látom, ez szükséges ahhoz, hogy véleményt alkothassunk Ellen G. White szolgálatáról. Minden h.n. adventistát, aki elmulasztotta részleteiben megvizsgálni ezt az életművet, arra szeretnék buzdítani, tegye meg!

Ami a módszertanból kimaradt...

A h.n. adventizmus által javasolt útirány szükséges feltétele annak, hogy megvizsgálhassuk bármely prófétáról, hogy Istentől jött-e. Felmerül azonban a kérdés: elégséges-e ez a vizsgálati módszer? Találunk-e más szempontokat a Bibliában?

Szeretném hangsúlyozni, újabb szempontok megfogalmazása önmagában még nem vád. A többi szempontot inkább úgy kell kezelni, mit ami még a Bibliában megtalálható, bár erről a h.n. adventizmus gyakorlatában nem esett szó.

Ha próféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik a jel vagy csoda, amelyről beszélt veled, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek, az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az Urat.
5Móz 13:2-4.

Az igeversből látható, hogy elképzelhető olyan eset, hogy hamis próféta próbálja eltéríteni Isten népét Istenétől. Tehát nem elegendő ismertetőjel az, hogy beteljesedik a prófécia. Ezt az esetet is meg kell vizsgálni.

A másik fontos szempont-halmaz Ezékiel próféta könyvének 13. fejezetében olvasható:

Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Prófétálj Izráel prófétái ellen, akik prófétálgatnak; mondd meg azoknak, akik a maguk gondolatait prófétálják: Halljátok meg az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr: Jaj a bolond prófétáknak, akik a maguk esze után járnak, de semmit sem láttak! Olyanokká lettek prófétáid, Izráel, mint a rókák a romok közt! Nem álltatok oda a résekhez, nem építettetek falat Izráel háza körül, hogy megállhasson a harcban az Úr napján. Hiábavalóságot láttak és hazug jóslatot, amikor azt mondogatták, hogy "így szól az Úr", pedig az Úr nem is küldte őket; és még várják, hogy beteljesítse szavukat! Hiszen hiábavaló látomást láttatok, és hazug jóslatokat mondtatok, amikor azt mondogattátok, hogy "így szól az Úr", pedig én nem is beszéltem! Ezért így szól az én Uram, az Úr: Mivel hiábavalóság a beszédetek és hazugság a látomásotok, azért én ellenetek fordulok! - így szól az én Uram, az Úr. Kezem ránehezedik azokra a prófétákra, akik hiábavalóságot látnak, és hazugságot jósolgatnak. Nem maradnak népem körében, nem írják be őket Izráel házának a könyvébe, és nem jutnak el Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, Úr vagyok.
Ezék 13:1-9.

Az itt szereplő figyelmeztetésben néhány újabb szempontot kaphatunk a hazug prófétákról:

Jeremiás próféta könyvében hasonló kijelentésekkel találkozhatunk, a 23. fejezetben:

Hallottam, hogy mit mondanak a próféták, akik hazug módon így prófétálnak nevemben: Álmot láttam, álmot láttam! Meddig tart még ez? Van-e valami a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik saját szívük csalárdságát prófétálják? Úgy gondolják, hogy el tudják feledtetni népemmel az én nevemet álmaikkal, amelyeket elbeszélnek egymásnak, ahogyan őseik is elfelejtették nevemet a Baal kedvéért? Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán! Mi köze a szalmának a tiszta búzához? - így szól az Úr. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz - így szól az Úr -, vagy mint a sziklazúzó pöröly? Ezért rátámadok az olyan prófétákra, akik egymástól lopkodják igéimet! - így szól az Úr. Rátámadok az olyan prófétákra - így szól az Úr -, akik csak a szájukat járatják, és azt állítják, hogy az kijelentés. Rátámadok az olyan prófétákra, akik hazug álmaikat beszélik el - így szól az Úr -, és félrevezetik népemet hazugságaikkal és kérkedésükkel. Pedig nem küldtem őket, nem adtam parancsot nekik, és használni sem tudnak ennek a népnek - így szól az Úr.
Jer 23:25-32.

Ezek szerint újabb felmerülő szempontok:

Nem állítom, hogy a Biblia összes feltételét felfedeztem volna, de azt igen, hogy kiderült: a h.n. adventizmus módszere Ellen G. White szolgálatának megvizsgálására nem teljes. Ezért fontosnak tartom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a fenti pontok megvizsgálása nélkül egy adventista nem állíthatja azt, hogy megvizsgálta a Biblia alapján Ellen G. White szolgálatát. Elhívásával kapcsolatosan maximum agnosztikus lehet: nem tudja bebizonyítani, hogy nem volt próféta, de igazolni sem.

A vizsgálat akadályai

Ellen G. White szolgálatának vizsgálata akadályokba ütközik. Az egyik akadály, amely a róla alkotott hasonlatokban rejlik. A leghíresebb hasonlat talán Uriah Smith hasonlata, amit több helyen idéztek a Review and Herald 1863. január 13-i számából.

Tegyük fel, hogy utazás előtt állunk. A hajó tulajdonosa felvilágosító, irányító könyvet ad, és kijelenti, hogy a könyvben foglalt utasítások egész utunkra elegendőek... Látjuk, hogy a könyv szerzője általános elveket fektetett le, hogy utunk alatt irányítson, oktasson... érintve a különböző, előre nem látott eseményeket is, egészen az út végéig. De azt is közli, hogy utunk utolsó szakasza különösen veszélyes lesz, a partszakaszok állandóan változnak futóhomok és viharok miatt. „De az útnak erre a szakaszára – mondja – révkalauzról gondoskodtam, aki azért jön, hogy irányítson titeket aszerint, ahogyan a körülmények és a veszélyek megkívánják. Engedelmeskedjetek utasításainak”... Elérjük a jelzett veszedelmes időszakot, és az ígéret szerint megjelenik a révkalauz. Ám a legénység egy része fellázad ellene: „Van eredeti vezérelveket tartalmazó könyvünk, s ez elég nekünk... Mi csak ezen az alapon állunk, önre nincs szükségünk”! Tehát: ki követi az eredeti könyv utasításait? Azok, akik visszautasítják a révkalauzt, vagy azok, akik a könyv tanítása értelmében elfogadják?... A Lélek ajándékai révkalauz gyanánt adattak a veszélyes időkben...

Ha ebben a hasonlatban a könyv a Bibliát jelenti, vajon tényleg azt kell-e gondolnunk, hogy a révkalauz Ellen G. White lenne? Nem sokkal logikusabb azt gondolni, hogy révkalauzunk a Szentlélek, amelyet Atyánk ad? Úgy gondolom, nem volna szabad ezt a szolgálatot ilyen félrevezető hasonlatokkal illetni!

A másik akadálya a White irodalom óriási mennyisége és hozzáférhetetlensége.

Szolgálatának 70 esztendeje alatt kb. 45000 oldalt írt, ebből kiadásra került mintegy 28000 oldal, 53 különböző kötetben. Írásos munkái több mint 80 könyvet, 200 traktátot és füzetet, valamint 4600 folyóiratcikket tartalmaznak. Ezeken kívül prédikációi, naplói, külön bizonyságtételei és levelei 60000 kéziratoldalt foglalnak magukban.
Ellen G. White kiadott könyvei.

Ellen G. White teljes szolgálatának megvizsgálása évtizedekbe telne. Ha feltesszük, hogy kb 70-szer akkora publikált irodalma van mint a Biblia (lásd a fenti képet), akkor ha egy fiatal, aki 18 évesen beiratkozik egy teológiára és 4 év alatt megismeri a Biblia tanításait alaposan, és évente 1000 oldalt tanulmányoz át (nem átolvas, hanem áttanulmányoz!), akkor 92 éves korában jut el oda, hogy bármit is mondhasson a kiadott irodalomról.

Egy másik problémára a következő idézet hívja fel a figyelmet:

Ne nyugodjunk, amíg minden elérhető könyvét el nem olvastuk, hiszen minden írása a menny értékes és a végidők népe számára nélkülözhetetlen tanítása számunkra.

El kell mondanunk: Ellen G. White nem minden munkája érhető el. Nagyobbik részét le sem fordították magyar nyelvre, így a magyar h.n. adventisták arra kényszerülnek, hogy töredékes ismeret mellett döntsenek hitelvi kérdésben. Másrészt arra is fény derül, hogy nem minden munkáját adták ki angol nyelven sem. Vajon miért nem hozzáférhető életművének egy része?

Nyitott kérdések

Összefoglalva láthattuk, hogy a h.n. adventizmuson belül komoly problémát jelent Ellen G. White szolgálatának elfogadása. White igényei hangsúlyosan szükségessé teszik szolgálatának megvizsgálását.

Néhány kérdést mindenesetre megfontolásra méltónak tartok:

Irodalomjegyzék

  Blog  |   Host  |   Jognyilatkozat  |   Kontakt  |   TechnInfo  
(cc) Brátán János, Apológia Kutatóközpont, 2006-2009, (cc) Apológia Kutatóközpont, 2010.